longaviaest.nl

 

Terug naar hoofdpagina                                                                        Volgende pagina 2

Festung IJmuiden

 


 

S.K Torpedolager


Schnellbootbunker


VF Generator 

 


 F.A Keuken


 Küver 450a Nr.1


 Küver 450a Nr.2


Küver 450a Nr.3


Küver 450a Nr.4 

 


 F.A Dubbele bergplaats


F.A Garage


 F.A Keuken


 F.A Sani Verbandplaats


 Küver 450b


 VF.2A Nr.1


 VF.2A Nr.2 


 VF.2A Nr.3 

  VF.7A Nr.2


 VF.7A Nr.2 


 

 


 S.T 502a


 S.T 502


 VF.52A 


 

F.A Gas Ontsmetting Bunker


Küver 451a Nr.1


Küver 451a Nr.2


S.T M151


 S.T M152


S.T V143


 VF Beobächter 


 VF.1A


Waterbergplaats                                              

 


Bedding


F.A Unterstand Nr.1


F.A Unterstand Nr.2

 

 NL-Meetpost


 Terug naar hoofdpagina                                                                       Volgende pagina 2